ពិធីចែកសញ្ញាប័ត្រដល់និសិ្សត

ពិធីចែកសញ្ញាប័ត្រដល់និសិ្សតនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

Link to Facebook