ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​ ហង់ ជួន ណារ៉ុន អញ្ជើញក្នុងពិធីទិវាគ្រូបង្រៀន

ទិវាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

Link to Facebook