ឯកឧត្តម ពិត ចំណាន អញ្ជើញទស្សនាទីពិសោធន៍...

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា អញ្ជើញទស្សនាទីពិសោធន៍នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

Link to Facebook