.

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

1ST SYMPOSIUM ON TONLE SAP WATER ENVIRONMENT

2016-04-06 07:55:07

The Symposium On Tonle Sap Water Environment will be initiated by Tonle Sap Water Environmental Platform (TSWEP) based in Phnom Penh, Cambodia. The 1st Symposium on Tonle Sap Water Environment (STSWE1) will be held at Institute of Technology of Cambodia in this summer to provide a global platform for the conservation of Tonle Sap Lake (TSL).

SCIENTIFIC DAY-2018

2018-04-06 03:49:06

General information

Background

Cambodian Industrial Development policy launched in 2015 has our good document to drive our comment to promote Science, Technology, Engineering and Math (STEM).

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍

The 11th Regional Conference on Environmental Engineering 2018 (RCEnvE-2018)

2018-05-23 05:24:35

You are invited to contribute your research outputs to the 11th Regional Conference on Environmental Engineering entitled “Enhancing Sustainability and Resilience under Anthropogenic Pressure and Climate Change” to be held at Phnom Penh, the capital city of Kingdom of Cambodia by the Institute of Technology of Cambodia (ITC) on September 27th – 28th, 2018. 

ទិវាជាតិ ១២ ធ្នូ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើជួញដូរមនុស្ស

2015-12-12 09:40:02

 នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ វេលា៨:០០នាទី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បានរៀបចំប្រារព្ធនូវទិវាជាតិ ១២ធ្នូ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើជួញដូរមនុស្ស ដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអោយកាន់តែទូលំទូលាយ ទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស និងរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លុបបំបាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ក៏ដូចជាការបំពេញបន្ថែមនូវការយល់ដឹង បំផុសស្មារតី និងការធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោក។

Link to Facebook

 
 

Partners

ការស្រាវជ្រាវ

សកម្មភាពផ្សេងៗ

2015-02-06 04:12:17

ជាមួយនឹងទស្សនៈវិស័យ ក្នុងការអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ នៅ វិទ្យាស្ថាន សាស្ដ្រាចារ្យបណ្ឌិតជាង២០នាក់ និង សាស្ត្រាចារ្យអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀត ធ្វើការយ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងវិស័យនានានៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ

រូបភាពនៃសកម្មភាពផ្សេងៗ