ពិធីប្រគល់ទីពិសោធន៍ ផ្នែកប្រេងកាត ដល់វិទ្យាស្ថាន...

ពិធីប្រគល់ទីពិសោធន៍ផ្នែកប្រេងកាត នៅ វបក គាំទ្រដោយគំរោង JICA

Link to Facebook