លិខិតអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃលិទ្ធកម្មសំនង់ សំរាប់ការសាងសង់ស្ថានីយ៍រោងជាងសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល STEM (នៅខេត្តកំពង់ចាម)

MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORT (MoEYS) Higher Education Improvement Project (HEIP) Institute of Technology of Cambodia (ITC) IDA-Credit No. 6221-KH Request for Quotations Wishes to engage a contractor to execute the following Works: Construction of Workshop Station for STEM Training Identification No. MoEYS-HEIP-NS-W-047 The Kingdom of Cambodia has receiveda Credit from the World Bank …

លិខិតអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃលិទ្ធកម្មសំនង់ សំរាប់ការសាងសង់ស្ថានីយ៍រោងជាងសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល STEM (នៅខេត្តកំពង់ចាម) Read More »