ការប្រលងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថាន តេជោសែនសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

ការប្រលងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថាន តេជោសែន សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បាននិងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន៖ ៤៧៤នាក់/៥០០នាក់។​ ដោយគ្រប់គ្រងតាមរយៈ Online នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។